Privacy verklaring

(Privacy verklaring van Brokers Training vzw, Autolei, 250, 2160 Wommelgem – versie 01/20180515)

Brokers Training VZW (verder genoemd “Brokers Training”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ons kunt toevertrouwen.

In het kader van de activiteiten van Brokers Training worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Brokers Training verwerkt en hoe Brokers Training hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 • Deze Privacy verklaring
 • Persoonsgegevens in het bezit van Brokers Training
 • Verwerking van de persoonsgegevens door Brokers Training
 • Delen van de persoonsgegevens door Brokers Training
 • Uw rechten
 • Veiligheidsbeleid van Brokers Training
 • Contactgegevens van Brokers Training

1. Deze Privacy verklaring

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brokers Training van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat deze Privacy verklaring van toepassing is op persoonsgegevens die door Brokers Training via deze website worden verzameld en verwerkt.

Brokers Training behoudt zich het recht voor om deze Privacy verklaring ten allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Brokers Training terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Brokers Training

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Brokers Training verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Brokers Training verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de opleidingen en/of examens die u via het kanaal van Brokers Training wenst te volgen, respectievelijk af te leggen of reeds heeft gevolgd, respectievelijk afgelegd;
 • Klachten, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback die u ons omtrent uw ervaring met Brokers Training heeft overgemaakt;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de diensten en/of websites van Brokers Training, zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website van Brokers Training

Wanneer u gebruik maakt van de website van Brokers Training kan volgende informatie verwerkt worden:

 • bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies;
 • gegevens die u zelf invoert op de website van Brokers Training;
 • andere gegevens waar u Brokers Training toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

Op de website van Brokers Training kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Brokers Training en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Brokers Training raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Brokers Training

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Brokers Training of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Brokers Training (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Persoonsgegevens worden door Brokers Training voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met u, zoals de opleiding en/of het examen alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie met partners uit te wisselen met het oog op de organisatie van opleidingen en/of examens alsmede met het oog op een efficiënte bewaring van door enige regelgeving vereiste gegevens;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene en commerciële strategie van Brokers Training;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht versturen van nieuwsbrieven en informatie;
 • De naleving van de op Brokers Training van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Brokers Training

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met partners, leveranciers, dienstverleners, of andere personen verbonden aan de werking van Brokers Training (hierna genoemd “verwerkers”) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot onze diensten inzake opleidingen en examens en het gebruik van onze website hiertoe.

Met deze verwerkers zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy verklaring en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Brokers Training uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Brokers Training zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze verwerkers kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Brokers Training van u verwerkt.

U heeft tevens recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing en tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Brokers Training dienstverlening).

Hiertoe kan u contact opnemen met Brokers Training via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 7 van deze Privacy verklaring.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermings-autoriteit: (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Brokers Training

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Brokers Training alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Brokers Training zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Brokers Training met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Brokers Training om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens

Brokers Training VZW
Autolei, 250
2160 Wommelgem
Ondernemingsnummer BE0461.639.826
Mail: info@brokerstraining.org
Tel: +32 (0) 3 2484580

Autolei 250
2160 Wommelgem
Tel: 03/248. 45.80
BTW: BE0461.639.826
Accreditienummer: 300 002 A-B

© 2024 - Brokers Training vzw - Developed by Novika

Er is een fout opgetreden. Gelieve de pagina te verversen wanneer deze niet meer reageert. Reload 🗙